W związku z ubieganiem się Gminy Barlinek  o środki w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” informujemy, że zmianie uległa treść Oświadczenia składanego w celu otrzymania na własność sprzętu komputerowego.

 Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Rodzice/ opiekunowie prawni oraz uczniowie pełnoletni zamieszkujący na terenie Gminy Barlinek spełniający powyższe warunki i zainteresowani otrzymaniem wsparcia powinni  w terminie do dnia 22 października 2021 r. złożyć wypełnione oświadczenia, odpowiednio:

  • w sekretariacie szkoły podstawowej znajdującej się na terenie gminy Barlinek - dotyczy uczniów szkół podstawowych,
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20  (w godz. pracy Urzędu) - dotyczy uczniów szkół średnich.

Załączniki:

1. Oświadczenie rodzica ucznia - zmiana

2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej - dot. uczniów pełnoletnich - zmiana

3. Oświadczenie o zatrudnieniu - zmiana

4. Oświadczenie dostęp do internetu

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych